නාඳුනන්නෙකුගේ දිනපොත

01) පූර්විකාවHawthorne-sophia

02) ජූලි 31- අගහරුවාදා

03) අගෝස්තු 13 – ස‍ඳුදා

04) අගොස්තු 29 බදාදා

05) සැප්තැම්බර් 11 අඟහරුවාදා

06) සැප්තැම්බර් 16 ඉරිදා

07) සැප්තැම්බර් 18 අඟහරුවාදා

08) සැප්තැම්බර් 20 – බ්‍රහස්පතින්දා 

09) සැප්තැම්බර් 24 – සඳුදා

10) ඔක්තෝබර් 2 – අඟහරුවාදා

11) ඔක්තෝබර් 17 – බදාදා  

12) ඔක්තෝබර් 26 – සිකුරාදා

13) ඔක්තෝබර් 30 -අඟහරුවාදා

14)නොවැම්බර් 18 – ඉරිදා

15) දෙසැම්බර් 10 – සදුදා